・micro apartment 2019/Tokyo

micro apartment

photo©hisashi okamoto

micro apartment

2019/Tokyo

micro apartment